1. ใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบกิจการเพื่อดำรงความ
เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ยุติธรร2. เกียรติบัตร การสนับสนุน " การบริจาคโลหิต " จากสภากาชาดไทย


3. ใบประกาศเกียรติคุณ ในการให้ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร แก่สำนักดัชนีเศษฐกิจการ
ค้าด้วยดีเสมอมา จาก กระทรวงพาณิชย์4. ใบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาศเข้าร่วมโครงการ " ร่วมใจใสสะอาด " ระหว่างกรมศุลกากร
และผู้ประกอบการ จาก กรมศุลกากร5. เกียรติบัตร โครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร ประเภทอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ระดับ ดีมาก จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี กระทรวงสาธารณสุข6. เกียรติบัตร การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตาม
โครงการ " โรงงานสีขาว " จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน7. เกียรติบัตร การเข้าร่วมจำหน่ายอาหาร " งานมหกรรมอาหารปลอดภัย " จังหวัดปัตตานี
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี8.ได้รับการจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี จาก กรมสรรพากร
       
9.ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        สถานประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมครบถ้วน ประจำปี 2556  
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
        10. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  
                จาก นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี