Certification : BRC
   
BRC Global Standard for Food Safety
   
จาก UKAS
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
Certification : GMP
   
จาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
Certification : HACCP
   
จาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
Certification : WQA
   
Woolworths Quality Assurance
   
จาก EFSIS
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
Certification : ISO 9001 : 2008
   
ระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล
   
จาก UKAS ( England )
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
Certification : GMP
จาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
       
       
   
Certification : ISO 22000 : 2005
   
ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร Food Safety
   
จาก UKAS ( England )