บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  
               
  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้  
               
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงห้องเย็น
สังกัด ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
จำนวน 2 อัตรา
 
               
  ลักษณะงาน ในส่วนเครื่องจักรห้องเย็น , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำความเย็น  
               
  คุณสมบัติ            
               
 
  • เพศ
ชาย          
               
 
  • การศึกษา
ปวช. ปวส. สาขาวิชา ช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง      
               
 
  • อายุ
18 - 30 ปี          
               
 
  • คุณสมบัติอื่นๆ
สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะกลางคืนได้
     
    มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำความเย็น    
    มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ      
               
  หลักฐานประกอบการสมัครงาน          
               
 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 ฉบับ
       
 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
4 ฉบับ
       
 
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
1 ฉบับ
       
 
  • ใบรับรองแพทย์ ( ตัวจริง )
1 ฉบับ
       
 
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4 รูป
       
               
  สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่        
               
    บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด      
    281 หมู่ 8 ถนน นาเกลือ ตำบล บานา อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000      
    โทรศัพท์ และแฟกซ์ : 073 - 414333 - 6        
    Email : pfipn@pattanifood.co.th      
               
    ฝ่ายบุคคล        
    โทรศัพท์ 073-414333-6 ต่อ 130 , 123        
    Email : hr@pattanifood.co.th