ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
   
ระดับสากล ISO 9001 : 2008
   
จาก QSU ( Thailand )
   
   
   
   
   
   
     
     
   
ได้รับการรับรองระบบการจัดความปลอดภัย
   
ด้านอาหาร ISO 22000 : 2005
   
จาก QSU ( Thailand )
   
   
   
   
   
   
     
     
   
ได้รับการรับรองระบบมาตราฐานสากลด้าน
   
ความปลอดภัยของอาหาร BRC ISSUE 5
   
จาก EFSIS
   
   
   
   
   
   
     
     
   
ได้รับเครื่องหมายรับรองการผลิตอาหาร
   
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
   
จาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่ง
   
ประเทศไทย