พ.ศ. 2531  
เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
   
พ.ศ. 2533  
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท และเริ่มเปิดดำเนินการผลิต
   
และส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
   
พ.ศ. 2536  
ได้รับการรับรองเครื่องหมายรับรองสินค้า HALAL จากสำนักงาน
   
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   
พ.ศ. 2540  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP จากกรมประมง กระทรวงเกษตร
   
และสหกรณ์
   
พ.ศ. 2542  
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท
     
พ.ศ. 2546  
ได้รับเกียรติบัตร การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
ในสถานประกอบการตามโครงการ " โรงงานสีขาว " จากกรม
   
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
พ.ศ. 2546  
ได้รับการรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์ จาก โครงการยกระดับสถานที่
   
ผลิตอาหาร ระดับ ดีมาก ( Food Safety ) ของกระทรวง
สาธารณสุข
     
พ.ศ. 2547  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมประมง กระทรวงเกษตร
   
และสหกรณ์
     
พ.ศ. 2548  
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล
   
ISO 9001:2000 จาก UKAS ( England )
     
พ.ศ. 2549  
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจใสสะอาด"
   
ระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ
     
พ.ศ. 2551  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
   
และสหกรณ์
     
พ.ศ. 2552  
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล
   
ISO 9001:2008 จาก UKAS ( England )
     
พ.ศ. 2553  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC Global Standard - Food
   
จาก EFSIS
     
พ.ศ. 2553  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance
   
( WQA ) จาก EFSIS
     
พ.ศ. 2553  
ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล
   
HAL - Q จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
พ.ศ. 2554  
ได้รับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร
   
Food Safety ISO 22000 : 2005 จาก UKAS ( England )