บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  
               
  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้  
               
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
จำนวน 2 อัตรา
 
               
  ลักษณะงาน จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย โอนเงินให้ลูกค้า ดำเนินการติดต่อกับธนาคาร  
               
  คุณสมบัติ            
               
 
  • เพศ
หญิง          
               
 
  • การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน        
               
 
  • อายุ
22 ปีขึ้นไป          
               
 
  • คุณสมบัติอื่นๆ
มีความละเอียดรอบคอบในการรับ - จ่ายเงิน
     
    มีความซื่อสัตย์ในงานที่รับผิดชอบ      
    ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี      
               
  หลักฐานประกอบการสมัครงาน          
               
 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 ฉบับ
       
 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
4 ฉบับ
       
 
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
1 ฉบับ
       
 
  • ใบรับรองแพทย์ ( ตัวจริง )
1 ฉบับ
       
 
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4 รูป
       
               
  สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่        
               
    บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด      
    281 หมู่ 8 ถนน นาเกลือ ตำบล บานา อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000      
    โทรศัพท์ และแฟกซ์ : 073 - 414333 - 6        
    Email : pfipn@pattanifood.co.th      
               
    ฝ่ายบุคคล        
    โทรศัพท์ 073-414333-6 ต่อ 130 , 123        
    Email : hr@pattanifood.co.th