บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  
               
  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้  
               
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
สังกัด ฝ่ายวางแผน
จำนวน 2 อัตรา
             
  ลักษณะงาน ดูแลเอกสารคำสั่งซื้อของลูกค้า และจัดทำเอกสารการผลิตตลอดไปจนถึงขั้นตอนการส่งออก
             
  คุณสมบัติ          
             
 
  • เพศ
ชาย / หญิง   อายุ 22 ปีขึ้นไป        
             
 
  • การศึกษา
ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา        
             
 
  • ประสบการณ์
อย่างน้อย 1 ปี        
             
 
  • คุณสมบัติอื่นๆ
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
   
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานได้    
    พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานได้    
             
  หลักฐานประกอบการสมัครงาน        
             
 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 ฉบับ
     
 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
4 ฉบับ
     
 
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
1 ฉบับ
     
 
  • ใบรับรองแพทย์ ( ตัวจริง )
1 ฉบับ
     
 
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4 รูป
     
             
  สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่      
             
    บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด    
    281 หมู่ 8 ถนน นาเกลือ ตำบล บานา อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000    
    โทรศัพท์ และแฟกซ์ : 073 - 414333 - 6      
    Email : pfipn@pattanifood.co.th      
               
    ฝ่ายบุคคล        
    โทรศัพท์ 073-414333-6 ต่อ 130 , 123        
    Email : hr@pattanifood.co.th