ที่ปรึกษา   
 
 CONSULTANT
 
 
 กรรมการผู้จัดการ 
 
 MANAGING DIRECTOR
       
   
 ผู้จัดการโรงงาน  
   
 PLANT MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
   
 PRODUCTION MANAGER
       
   
 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
   
 RAW MATERIAL PURCHASING MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
   
 RESEARCH & DEVELOPMENT PRODUCT MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
   
 QUALITY ASSURANCE MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
   
 WAREHOUSE MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
   
 MAINTENANCE MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
   
 QUALITY CONTROL MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพัสดุ
   
 PURCHASING MANAGER
   
   
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยของสินค้า
   
 ASST.SAFETY OF PRODUCT MANAGER
   
   
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
   
 ASST.ADMINISTRATION MANAGER
   
   
 ผู้จัดการคุณภาพ
   
 QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE
     
   
 ผู้จัดการทั่วไป
   
 GENERAL MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
   
 PLANNING MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก
   
 IMPORT & EXPORT MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
 HUMAN RESOURCE MANAGER
   
   
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
   
 ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGER
         
       
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบรรจุภัณฑ์
       
 ASST.PACKAGING MANAGER