บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินการผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและ POUCH โดยระยะ  
  เวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ มาตรฐานการผลิต GMP  
  และ HACCP มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 , มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 ตลอดจนมีการรับรอง  
  มาตรฐานในการผลิตสินค้าในกลุ่ม HALAL จากสถาบันกลางระดับสากล บริษัทยังพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและสร้างความแตกต่าง  
  ในผลิตภัณฑ์ทั้งด้านรสชาดและรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ทั้งนี้สามารถแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  
   
   

 

         
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ( Regular Tuna Products ) มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ
 
    ปลาทูน่าในน้ำแร่  ( TUNA IN SPRING WATER )      
  ปลาทูน่าในน้ำเกลือ  ( TUNA IN BRINE )    
  ปลาทูน่าในน้ำมัน  ( TUNA IN OIL )    
   
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทาน ( Ready - To - Eat Products ) มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ
 
    ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศและซอสพริก  ( SARDINES IN TOMATO SAUCE AND CHILLI SAUCE )  
    ปลาแมคเกอเรลในซอสมะเขือเทศและซอสพริก  ( MACKEREL IN TOMATO SAUCE AND CHILLI SAUCE )  
    ปลาซาบะในซอสมะเขือเทศและซอสพริก  ( BLUE MACKERELIN TOMATO SAUCE AND CHILLI SAUCE )  
    ปลาซาร์ดีนฟิวชาร์ดในซอสมะเขือเทศและซอสพริก  ( PILCHARDS IN TOMATO SAUCE AND CHILLI SAUCE )  
   
 

กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงกระป๋อง ( Pet Food Products ) มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ

 
    อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาซาร์ดีน  ( SARDINES IN PRAWN JELLY )  
    อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาทูน่า  ( TUNA PETFOOD IN PRAWN JELLY )      
    อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบเครื่องในสัตว์  ( CHICKEN PETFOOD IN JELLY )