บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม เลขที่ 281 หมู่ที่ 8   ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี บนพื้นที่ 47 ไร่ เป็นโรงงานผลิตอาหารทะเล
  บรรจุกระป๋องและ POUCH เพื่อการส่งออก เช่น ปลาทูน่า ปลาแมคเคลเรล ปลาซาร์ดีน
  และอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทฯมีห้องเย็นขนาด 3,000 ตัน สำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ

     บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
   
เรื่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 ด้วยทุนจดทะเบียน   10 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2533 ต่อมาได้เพิ่ม
  ทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2542 และเริ่มเปิดดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 
  พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑอาหา์ร จำกัด เป็นบริษัทที่ส่งเสริม
  ให้มีการจ้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 1,200 คน

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
         ปัจจุบันบริษัทฯได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยมีการส่งออกทางท่าเรือ
  น้ำลึกจังหวัดสงขลา ตลาดต่างประเทศที่บริษัทฯได้ส่งออกมีดังนี้ ประเทศออสเตรเลีย
  สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ จาไมก้า ประเทศใน
  กลุ่มตะวันออกกลาง ประเทศในกลุ่มอาเซียน และอีกหลายๆประเทศ
 
     
     
     
     
            บริษัทฯได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ก้าวเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
  การผลิตอาหาร โดยทางบริษัทฯได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
  เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
  ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด   ยังคงก้าวต่อไปพร้อมกับการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตในทุกๆด้าน