บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  
               
  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้  
               
  ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ ไลน์ผลิต
สังกัด ฝ่ายผลิต
จำนวน 2 อัตรา
 
               
  ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแลในการบริหารการผลิต เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้  
               
  คุณสมบัติ            
               
 
  • เพศ
ชาย / หญิง     อายุ 22 ปี ขึ้นไป          
               
 
  • การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
               
    มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ        
           
  หลักฐานประกอบการสมัครงาน          
               
 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 ฉบับ
       
 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
4 ฉบับ
       
 
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
1 ฉบับ
       
 
  • ใบรับรองแพทย์ ( ตัวจริง )
1 ฉบับ
       
 
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4 รูป
       
               
  สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่        
               
    บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด      
    281 หมู่ 8 ถนน นาเกลือ ตำบล บานา อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000      
    โทรศัพท์ และ แฟกซ์ : 073 - 414333 - 6        
    Email : pfipn@pattanifood.co.th      
               
    ฝ่ายบุคคล        
    โทรศัพท์ 073-414333-6 ต่อ 130 , 123        
    Email : hr@pattanifood.co.th