ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก บริษัท
ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ยังคงยืนหยัด มั่นคง แข็งแกร่ง ภายใต้การบริหารงานที่รอบ
คอบ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือกันทำงานด้วยความ
เข้มแข็งอย่างเต็มความสามารถ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะก้าวผ่านวิกฤตต่างๆและพร้อม
ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำแห่งเอเชีย ซึ่งเราจะเป็น " ผู้ผลิตอาหารสู่ครัวโลก "

                      ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ คือ การมีบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯเชื่อมั่นในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีในพนักงานทุกคน บริษัทฯจึงมีหน้า
ที่ ที่ต้องเพิ่มศักยภาพพนักงานให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยน
แปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้ปลูกฝังเสริมสร้างจิตสำนึก และจรรยา
บรรณที่ดีในการทำงาน

                      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยการ
จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนการปล่อยลง
สู่แหล่งน้ำธรรมชาติตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารกระป๋องส่งออก ของนักเรียน นักศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายองค์
ความรู้และผสานกับคุณค่าทางธุรกิจ ร่วมกับชุมชนและสังคม ที่เน้นการเติบโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน

                      นอกเหนือจากการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ บริษัทได้ดำเนิน
ธุรกิจตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนบริษัทฯ ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริโภค ผู้ที่มีส่วนในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนพนักงานของบริษัททุกคน

                      ในนามผู้บริหารของ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอขอบคุณ คู่ค้า
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอ
ให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯจะทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม ยึดมั่น
ในหลักจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
และเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้า ควบคู่ประเทศไทย เราจะมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตชั้นนำแห่ง
เอเชียต่อไป